Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun') uyarınca, Ortopedi İstanbul tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslarına ilişkin olarak veri sahiplerinin (‘‘İlgili Kişi’’) aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ortopedi İstanbul tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: VM Medical Park Maltepe Hastanesi, Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul
Telefon: 0536 452 53 77
E-posta: info@ortopediistanbul.com.tr
İnternet sitesi : https://www.ortopediistanbul.com.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen

kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

1. İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
2. Muayenehanenin güvenliğini sağlamak
3. Personel özlük dosyasının oluşturulması
4. İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
5. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
6. SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
7. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
8. Ücret politikasının yürütülmesi
9. Veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesi
10. İş Kanunu uyarınca üzerimize düşen kanuni sorumluluğu yerine getirmek
11. İşyeri hekimliği kapsamında sağlık hizmeti sunulması
12. Güvenlik sebebi ile kamera ve ziyaretçi kaydı alınması
13. Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
14. Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
15. İletişimi sağlamak.
16. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
17. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
18. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
19. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
20. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
21. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
22. İç ve dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
23. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
24. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
25. İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
26. Hukuken gerekli kabul edilecek diğer meşru menfaat halleri
27. Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
28. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
29. Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
30. Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
31. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
32. Şikayetleri sonuçlandırmak
33. Anket çalışması yapmak
34. Hizmet şartlarımızdaki yenilikleri bildirmek
35. Hizmet kalitesinin yükseltmek
36. Sosyal medya etkinlikleri yürütmek
37. Ziyaretçi takip ve kontrolü
38. Ürün veya hizmet satışı sebebiyle fatura kesilmesi
39. Kamu düzeninin ve sağlığının korunması
40. Hukuken gerekli kabul edilecek diğer meşru menfaat halleri

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Muayenehanemiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerekli durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak Muayenehane tarafından;

Muayenehanenin faaliyet konusu ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, iş süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, muayenehane tarafından hizmetin yaygınlaştırılması, çalışan memnuniyetinin sağlanması, kanuni zorunluluk gibi genel veri aktarımı amaçlarının yanında,

1. Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmek zorunluluğu nedeniyle Hukuk, mali ve vergi danışmanlarına,
2. İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum, kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
3. Kanun kapsamında ve veri işleyen sözleşme yapmak suretiyle, ve sözleşme kapsamında veri işleyene,
4. İş güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla OSGB’ye,
5. İşe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve İŞKUR’a,
6. Çalışan haklarının sağlanması amacıyla SGK’ya,
7. Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar,
8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlarla,
9. Faaliyetlerimizi sağlamak ve güvenliğimizi korumak amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ve güvenlik firmasına aktarılabilir.

YURTDIŞINA AKTARIM

Muayenehanemiz tarafından kişisel verileriniz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrasındaki ilkelere göre açık rızanın varlığı halinde, yine Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan şartların varlığı halinde açık rıza olmaksızın; Kanun’un 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından; internet sitesi, sosyal medya, e-posta, telefon ve çağrı merkezi kanallarıyla yukarıda yer verilen amaçlar ve Muayenehanemizin faaliyet konusuna dahil, her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi amacıyla; fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle Muayenehanemiz tarafından işlenmektedir.

Muayenehanemiz, kişisel veri sahibinin belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle verdiği açık rızası ile kişisel verileri işlemektedir. Ancak Kanun’un 5. maddesinde öngörülen hallerde açık rıza bulunmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verilerin, Muayenehanemizin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Muayenehanemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bunlarla birlikte, Kanun’un 6. Maddesi 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler (özel nitelikli kişisel veriler) ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

MADDE 5: VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Ortopedi İstanbul ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek (VERBİS Kaydında süreler belirtilmiştir) ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçların mevcudiyeti müddetince işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda özel sağlık muayenehanesi uygulamaları ve hizmet ilişkisindeki teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi Muayenehanemize başvurması halinde 6698 sayılı yasanın 11. maddesinde yer alan aşağıda yazılı hakları kullanabilir.

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

MADDE 7:

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi- ne ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.)
f) Kanunun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

 • İlgili Kişiler, Kanundan doğan hakları kullanmak için https://www.ortopediistanbul.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile (VM Medical Park Maltepe Hastanesi, Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul) adresine iletmesi gerekmektedir.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
 • Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Ortopedi İstanbul tarafından reddedilecektir.
 • Muayenehanemiz, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişiye, yine Kanun'da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir.

İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

(10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

 • Muayenehane, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 • Muayenehane talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Muayenehane tarafından gereği yerine getirilir.

 

 

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

İstanbul (Anadolu Yakası): Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

İstanbul (Avrupa Yakası): Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Fulya Sk. Aşçıoğlu Plaza No:17 Kat:4 D:9 Şişli / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Web sitesinde bulunan tüm içerikler Ortopedi İstanbul Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kullanması yasaktır. İzinsiz kullanması tespiti durumunda hukuki yollara başvurulacaktır.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Son Güncellenme Tarihi: 24-05-2024 23:10:45
Whatsapp